Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Aspekty prawne

Lokalizacja planowanej rozbudowy rozdzielni 400 kV SE Olsztyn Mątki nie koliduje z terenami obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, ani z innymi formami ochrony przyrody.


Teren stacji i przyległy nie jest objęty obowiązującym w gminie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE